9
   
  sosyal8.tr.gg
  Atatürk ilke ve inkılapları
 
                   ATATÜRK İNKILAPLARI
 
Siyasal alanda yapılan İnkılâplar                   
1-Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
2- Cumhuriyetin İlanı ( 29 Ekim 1923)
3- Halifeliğin kaldırılması ( 3 Mart 1924)
4- Çok Partili Rejim denemeleri (09 Eylül 1923)(17 Kasım 1925)(12 Ağustos 1930)
5- Türkiye’nin yeniden idari yapılanması ve Ankara’nın Başkent ilan edilmesi(13.10.1923)
 
Hukuk alanında yapılan İnkılâplar
1-Teşkilatı Esasiye kanunun kabulü (1921 Anayasası)- 20 Ocak 1921
2-1924 Anayasasının kabulü- 20 Nisan 1924
3-Şer'iyye mahkemelerini kapatılması (1924)
4-Mecellenin kaldırılması (1926)
5-Türk Medeni Kanunun kabulü- 04 Şubat 1926
6-Borçlar kanunu: İsviçre’den, Ticaret Kanunu Almanya’dan, Türk Ceza kanunu (1926), İtalya’dan alınmıştır.(1928)
7- İcra ve İflas kanunu
8-Ankara Hukuk Mektebi açıldı.(5 Aralık 1925 )
9-Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu

Eğitim-Kültür alanında yapılan İnkılâplar
1-Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü-Medreselerin kapatılması (3 Mart 1924)
2-Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
3-Millet mekteplerinin açılması (1928)
4-Türk Tarih Kurumu’nun kurulması( 12 Nisan 1931)
5-Türk Dil Kurumu’nun kurulması( 12 Temmuz 1932)
6-İstanbul Üniversitesinin kurulması (18 Kasım 1933)
7-Dil-tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılması (22 Haziran 1935 )
8-Musiki Muallim Mektebi (1 Kasım 1924) açıldı.
9-Resim ve Heykel Müzesi(1937) açıldı.
 
Sosyal(toplumsal) alanda yapılan İnkılâplar
1-Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması(30 Kasım 1925)
2-Kılık kıyafet değişikliği ve Şapka kanunu (25 kasım 1925)
3-Takvim, saat (26 Aralık 1925) , Ölçü-tartılarda değişiklik (26 Mart 1931)
4-Uluslararası rakamlar(20 mayıs 1928)
5-Soyadı kanunun kabulü(21 Haziran 1934)
6-Kadınlara seçme seçilme haklarının tanınması(1930-1934)
7-Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş dernekleri çocuk esir­geme kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu.
     Sanatoryum (Göğüs Hastalıkları) 15 Ağustos 1924
     Dispanser (Veremle mücadele-Sağlık Ocağı)-1925
    1930 yılında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.
Ekonomik alanda yapılan İnkılâplar
1-İzmir İktisat Kongresinin toplanması ve Misak-ı İktasidi (iktisadi ant)’nin kabulü.(1923)
2-1924- İş Bankası,
3-1925- Sanayi ve Maadin Bankası
4-1930- Merkez Bankası,
5-1933-Sümerbank,
 6-1935- Etibank,
7-1938- Denizbank kuruldu.
8-Kabotaj kanunun Kabulü (1 Temmuz 1926)
9-28.05.1927- Teşviki Sanayi kanunun kabulü
10-Aşar vergisi kaldırıldı(17.02.1925)
11-I.1933 Birinci Kalkınma Planı
12-II.1937 İkinci Kalkınma Planı
13--Çiftçinin özendirilmesi (1925)
14-Örnek çiftliklerin kurulması (1925)
15-Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması (1925)
16-Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
17-Toprak Reformu (1929)
18-Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması (1933)
19-Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935)
 
                        ATATÜRK İLKELERİ
 
Cumhuriyetçilik:
        * Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı.
        * Aşamaları:
-TBMM’nin açılması,
-Saltanatın kaldırılması,
-Cumhuriyetin ilanı,
- Halifeliğin kaldırılması
-Çok Partili rejim denemeleri,
-Kadınlara Seçme ve seçilme hakkı verilmesi
-Ordunun siyasetten ayrılması
-1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması
 
Milliyetçilik:
         * Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir.
          * Aşamaları:
-TBMM’nin açılması,
-İstiklal Marşı’nın kabulü,
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyetin ilanı
- Halifeliğin kaldırılması
-Türk Medeni Kanunu
-Tevhid-i Tedrisat kanunu,
-Kabotaj Kanunu,
-Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması.
- Kapitülasyonların kaldırılması
-Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması,
-Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından oku­tulması.
-Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması.
 
Halkçılık:
          *Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, kanunlar önünde eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet.
          *Aşamaları:
- Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin doğrudan halka verilmesi
- Hukuk birliğinin gerçekleştirilmesiyle kanun­lar karşısında eşitliğin sağlanması
-Aşar Vergisinin kaldırılması,
-Kıyafet devrimi,
-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
-Türk Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda kadın - erkek eşitliği­nin sağlanması
- Soyadı Kanunu'nun yanı sıra çıkarılan bir ka­nunla "ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey" gi­bi ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması
-Kadınlara Siyasal ( seçme ve seçilme) haklar tanınması.
- Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ay­rıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması
-Harf inkılâbı
 
Laiklik:
           * Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.
            * Aşamaları:
-Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması,
- Tevhid-i Tedrisat (eğitim - öğretimin birleştiril­mesi) Kanunu'nun çıkarılması
-Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması,
- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
- Medreselerin kapatılması
-İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
 -Medeni Kanunun kabulü,
-Anayasadan; “devletin dini İslâm’dır” maddesinin çıkarılması (1928),
-Laikliğin anayasaya eklenmesi(1937).
-Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamala­ra son verilmesi
 
Devletçilik:
           *Anahtar Kelimeleri: Karma Ekonomi, yatırım, kamulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin olmaması.
            *Aşamaları:
-Tarımı destekleyici çalışmalar,
-Devletin banka kurması,
-I. Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması, dokuma, maden, selü­loz, seramik ve kimya gibi sanayi kollarında fabrika ve işletmeler kurulması,
-Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank’ın kurulması,
-Eğitim,sağlık,kültür ve sanat alanlarında yatırımların yapılması,
-Devlet bankalarının ve Merkez Bankası’nın kurulması,
-Kamulaştırma (devletleştirme) çalışmaları.
-Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
- Aşar vergisinin kaldırılması
 
İnkılapçılık:
         *Anahtar Kelimeleri: Devrim, İnkılap, Çağdaşlaşma, Değişim, yenilik.
          *Aşamaları:
-Bütün İnkılaplar.

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk