9
   
  sosyal8.tr.gg
  İNSAN HAKLARI ve DEMOKRASİ HAFTASI
 

MÜNCÜBE CINGILLIOĞLU ORTAOKULU
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

GÜNDEM

1.Açılış.
2.“İnsan Hakları Kavramı” yazısının okunması
3.“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin” Maddelerinin okunması
4.“Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinin” okunması
5.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Haklar Özgürlüklerle ilgili maddeleri
6.“Biz Dünya Çocukları” adlı şiirin okunması
7.“İnsan” adlı şiirin okunması
8.“İnsanlar” adlı şiirin okunması
9.“İnsan Hakları Uğruna” adlı şiirin okunması
10.“İnsan Hakları” adlı şiirin okunması
11.“İyilik” adlı şiirin okunması
12.Güzel Sözlerin okunması
13.Kapanış.
14.Okul Panosuna ilgili yazı ve resimlerin asılması.

 


Görevli Öğretmenler :

M……….S……….  (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
S…………B…….. (İngilizce Öğretmeni )
N…………A…….   (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)

 

 


 Uygundur.
07.12.2015
………………….
Okul Müdürü


İNSAN HAKLARI ve DEMOKRASİ HAFTASI
(10 Aralık gününü içine alan hafta)

10 Aralık ile başlayan İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.
 
İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan Haklarının korunduğu yönetim sistemi de demokrasidir. Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır. Demokrasilerde tüm insanlar eşit haklara sahiptir.
 
İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da  insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.
İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır. 

 

İNSAN HAKLARI KAVRAMI

 
İnsan hakları, bireylerin salt insan olmakla   kazandıkları haklardır. İnsanların, insan olarak taşıdıkları değerin sömürü,   baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması ilkesine dayanır.   Tanımı ve sınırları konusunda tam bir anlaşmaya varılamasa da temel bazı   varsayımlar üzerinde anlaşılır.
 
İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar; hem   yasal, hem ahlâksaI düzenlemelerin kapsamına girer. Hem “olan”ı, hem de   “olması gereken”i dile getirir. Özünde genel ve evrensel niteliklidir. Bütün   insanların, hatta bazı durumlarda henüz doğmamış olanların her yerde sahip   olması gereken haklardır. Böylece belirli bir durumda bireyin ya da grupların   benzer haklarının ya da çıkarlarının korunabilmesi anlamına gelir.
 
Bütün normatif gelenekler gibi insan hakları da zamanın   ürünüdür. Özünü ve biçimini veren tarihsel sürekliliği ve değişim süreçlerini   yansıtır. Bu yüzden de içeriklerinin, yasal sınırlarının ve aralarındaki   öncelik sıralamasının anlaşılması büyük ölçüde temelinde yer alan görüşlerin   ve etkinliklerin belirlenmesine bağlıdır.
(Ana Britannica, Cilt:11)

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI
 
Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
 
Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
 
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.
 
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa. 
           Gülsüm AKYÜZ
             

İNSAN
 
Gelin yüzlü papatyalar
Kırın en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu, gülen insan yüzüdür.
 
Yaz ağaca küpe takar,
Gümüş dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.
 
Artık hava kararınca
Yuvasındadır karınca.
Ölüm menzile varınca
Yaşlanan insan gözüdür.
 
Ne solan çiçek, duran su,
Ne karıncanın uykusu.
İnsana ilk dokunan şu
Küsen insanın sözüdür.

İlhami Bekir TEZ

 İNSAN HAKLARI UĞRUNA

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan...

Erişince, 1948 Aralığının on’u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay.
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.


M.Necati ÖNGAY

İYİLİK

İyi şeyler düşünüyorum dostlar
Sizin için iyi şeyler.
İnsan insanı sevmez de bu dünyada
Başka neyler ?

Bahar içinde bahar,
Sonra sevince döner kaygı
Üstünde yaşadığım toprak kadar
Dostlarım, size de saygı.

Sayılır odama bir uyku bitimi
Güvercin kanatlı iyilik.
Gün ışığı böldü bütün derdimi
Işığın içindeki geniş mavilik.

Recep BİLGİNER


İNSANLAR
 
Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı
 
Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.
 
Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın
 
Erol YAVUZ

 

İNSAN HAKLARI
 
İnsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip,
Derin uykudan uyandı.
 
O evrensel bildiride,
“İnsan Hakları” var, dinle,
Bildiriyi okuyalım,
Arkadaşım gel seninle.
 
“Tüm insanlar hür doğarlar,
Dil, din, ırk, renk bakımından,
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından.”
 
“Köleliği” çirkin bulur,
“Özgür” olmayı savunur.
İnsanları sevdiğine,
Bütün dünyaya duyurur.
 
Çarptırılmaz hiçbir kimse,
İnsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.
 
Hasan ŞEN

İNSAN   HAKLARI
 
İnsan hakkı büyüktür,
Bak Tanrı ne söylemiş:
“Kul hakkı çiğneyeni,
Asla aftetmem” demiş.
 
İnsanları sevmeli,
Asla zarar vermemeli.
İyi adam denmeli,
Kötü adam denmemeli.
 
Korumalı zayıfı,
Düşkün veya hastayı.
Olmalıdır insanların,
Bu hizmette bir payı.
 
İster başka milletten,
Ve başka dinden olsun
Hizmetinden ayrılma,
İyilik senden olsun.
 
Nurettin ERTEKİN

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

 
1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

 

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
BİRLEŞMİŞ MİLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
20 Kasım 1959
 
Birleşmiş milletler hakları Birleşmiş Milletler Antlaşmasında temel insan haklarına ve insan kişiliğinin saygınlık ve değerine olan inançlarını yinelediği ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal ilerlemeyi ve daha iyi bir yaşam düzeyini sağlayama karar verdiği için,
Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve başka görüş, ulusal yada toplumsal köken, mülkiyet, doğuş yada benzeri bir statü ayrımı gözetmeksizin bu bildirgede öne sürülen hak ve özgürlüklere yetkili olduğunu ilan ettiği için,
Bedensel ve zihinsel bakımdan henüz olgunlaşmamış olan çocuk, doğumdan önce olduğu gibi doğumdan sonra da uygun yasal korunma dahil özel gözetim ve bakıma gereksinme gösterdiği için,
Bu özel gözetimin gereği, 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesinde belirtildiği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ve çocukların esenliğiyle ilgili uzmanlık kuruluşları ve uluslar arası örgütlerin statüsünde tanındığı için,
İnsanlığın çocuğa verebileceğinin in iyisini vermek gerektiği için, Şimdi bu gerçeklerlerle Genel Kurul, Çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesi ve kendisinin ve toplumun iyiliği için burada öne sürülen hak ve özgürlüklerden yararlanması amacıyla bu bildirgeyi ila eder ve ana ve babaları, kadın erkek herkesi, gönüllü örgütleri, yerel makamları ve hükümetleri bu hakları tanımaya ve aşağıdaki ilkeler uyarınca alınacak yasal ve başka önlemlerle bu hakları gözetmeye çağırır.

İlke 1  Çocuk, bu bildirgede öne sürülen haklardan yaralanır. Her çocuk, kendisinin ya da ailesinin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal yada toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ve başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın bu haklara sahiptir.

İlke 2  Çocuk, özel olarak korunur, yasalar ve başka yollarla sağlıklı ve normal biçimde. Özgürlük ve saygınlık koşullarında bedensel , zihinsel, ahlakı, manevi ve toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yaralanır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda, çocuğun çıkarları önde gelir.
 
İlke 3  Çocuğun doğuştan başlayarak bir isme ve vatandaşlığa hakkı vardır.
 
İlke 4  Çocuk toplumsal güvenlik olanaklarından yararlanır. Sağlık içinde gelişme ve yetişme hakkı vardır. Bu amaçla kendisine ve annesine özel bakım ve korunma olanakları sağlanır. Bu olanaklar doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı da içerir Çocuğun, yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve sağlık hizmetlerine hakkı vardır.
 
İlke 5  Bedensel, zihinsel ve toplumsal bakımdan özürlü çocuğa özel durumunun gerektirdiği gibi davranılır ve özel eğitim ve bakım sağlanır.
 
İlke 6  Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayışa gereksinimi vardır. Ana-babanın bakım ve sorumluğu altında ve her durumda yakınlık, maddi ve manevi güvenlik ortamında elden geldiğince yetiştirilir Ailesiz ve yeterli destekten yoksun çocuklara özel bakım sağlamak, toplum ve kamu makamlarının ödevidir. Çok çocuklu aile çocuklarının korunması amacıyla devletçe ve başka kaynaklardan yardım sağlanır.
 
İlke 7  Çocuğun, en azından ilköğretim aşamasında ücretsiz ve zorunlu bir eğitim almaya hakkı vardır. Çocuğa genel kültürünü geliştirmeye yarayacak ve eşitlik temeli üzerinde yeteneklerini, yargı gücünü, manevi ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak bir eğitim verilir.
        Çocuğun eğitiminden ve rehberliğinden sorumlu olanlar için yol gösterici ilke, çocuğun çıkarıdır. Bu sorumluluk her şeyden önce ana babasınındır.
        Çocuk, eğitimle aynı amaçlara yönelik oyun ve eğlenme konusunda tüm olanaklarla donatılır; toplum ve kamu makamları çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını artırmaya çaba gösterir.
  
İlke 8  Çocuk her durumda korunma ve yardımdan ilk yararlanacaklar arasındadır.

İlke 9  Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve sömürüye karşı korunur. Çocuk, her ne biçimde olursa olsun alım satım konusu olamaz.
        Çocuğun uygun bir yaş sınırına ulaşmadan önce çalışmasına izin verilemez; hiçbir durumda sağlık ve eğitime zarar verecek ve bedensel, zihinsel ya da ruhsal gelişmesine engel bir işte çalışmasına yol açılıp izin verilemez.


GÜZEL SÖZLER
-Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir.
      -Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar.
-İnsan köle doğmaz, köle yapılır.
      -Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışıdır.
-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
      -İnsan, insanın efendisi olamaz.
-Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
      -Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.
-Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.
      -Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.
-İnsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.
      -Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
-Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
      -”Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı.
-İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

                               Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  (En son 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 7 Mayıs 2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir).
 
GENEL ESASLAR
MADDE 2: Cumhuriyetin Nitelikleri
 
KİŞİNİN HAKLARI ve ÖDEVLERİ
MADDE 17: Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı
MADDE 18: Zorla Çalıştırma Yasağı
MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği
MADDE 21: Konut Dokunulmazlığı
MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti
MADDE 23: Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
MADDE 24: Din ve Vicdan Hürriyeti
MADDE 26: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
MADDE 28: Basın Hürriyeti
MADDE 32: Düzeltme ve Cevap Hakkı Toplantı Hak ve Hürriyetleri
MADDE 33: Dernek Kurma Hürriyeti
MADDE 34: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
MADDE 35: Mülkiyet Hakkı
MADDE 36: Hak Arama Hürriyeti
MADDE 37: Kanunî Hâkim Güvencesi
MADDE 40: Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER
MADDE 41: Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
MADDE 42: Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
MADDE 49: Çalışma Hakkı ve Ödevi
MADDE 51: Sendika Kurma Hakkı
MADDE 53: Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı
MADDE 54: Grev Hakkı ve Lokavt
MADDE 55: Ücrette Adalet Sağlanması
MADDE 56: Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
MADDE 57: Konut Hakkı
MADDE 58: Gençliğin Korunması
MADDE 60: Sosyal Güvenlik Hakkı
MADDE 63: Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
MADDE 64: Sanatın ve Sanatçının Korunması
 
SİYASÎ HAKLAR ve ÖDEVLER
MADDE 67: Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları
MADDE 72: Vatan Hizmeti
MADDE 73: Vergi Ödevi
MADDE 74: Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı

 

Hafta İle İlgili Güzel Sözler
 
-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.
-Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.
-Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.
-İnsan köle doğmaz, köle yapılır.
-Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.
-Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
-Kişisel hürriyetler kutsaldır.
-Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tamamının mutluluğu, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)
-Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş gibidir
-Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.


 


 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk