9
   
  sosyal8.tr.gg
  boşluk doldurma
 

 

 
 
 
 
 

-Dandanakan-Hun- Bedir Savaşı- Talas Savaşı- Atabey- Kutadgu Bilig- Kağan-İpek yolu-Malazgirt-Orhun Yazıtları-Kavimler Göçü -Maniheizm-


A- Yukarıda verilen sözcükleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.
1)İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, devleti yöneten kişiye ……………………….denir.
2)Orhun Irmağı bölgesinde bulunan, Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikilen kitabelere ……………………….denir.
3)………………… dinini kabul eden Uygurlar yerleşik hayata geçtiler.
4)Selçuklular eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanına ……………… denilen kişileri de görevlendirirlerdi.
5)…………………….’da ipeğin yanı sıra baharat, değerli taşlar, cam, yağ vb. ürünler de taşınıyordu.
6)Hunların batıya göç etmesiyle birçok kavmin yerinden oynamasına……………………………….denir.
7) Mete Han (Oğuz Kağan) ……………………hükümdarıdır.
8)Anadolu’nun kapıları ………..…………………..savaşıyla açıldı.
9)Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ……………………………….savaşı sonucunda olmuştur.
10)Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminin ilk başarılı savaşı…………………………………..dır.
11)Karahanlılar döneminin önemli eserlerinden biri Yusuf Has Hacib’in yazdığı   ………………………………………dir.
12)Türklerin İslamiyet’i topluluklar halinde kabul etmeleri …………………………………..ile hızlanmıştır.
 
B- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) Çinliler, Türk akınlarından korunmak için .................................. ‘ni yapmışlardır.
b) İlk düzenli Türk ordusu ....................................... tarafından kurulmuştur.
c) Orhun Yazıtları ....................................Devleti’ne aittir.
d) Orta Asya’da din değiştiren ilk devlet ...............................’dır.
e) Orta Asya’nın iklim şartları yüzünden Türkler, ............................................ bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır.
f) İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili görüşmelerin yapıldığı, kararların alındığı, Kağan ve Hatun’un önderliğinde yapılan toplantılara ve bu toplantının yapıldığı idari birime ....................... denir.
 
 
C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. Boşluklara önündeki harfi yazınız.
 
a) Kağan                            (         ) Türklerin bilinen ilk alfabesi.
b) Orhun Alfabesi             (          ) Türk devletlerinde yazılı olmayan kurallardır.
c) Yuğ                                (         ) Türk devletlerinde Kağan ve Hatun’un Tanrı tarafından seçildiğine dair olan inanç yapısı.
d) Kut                                (           ) Türk saldırılarını engellemek üzere Çin’in kuzey sınırına Çin Devleti’nce çekilen set.
e) Balbal                            (           ) Türk devletlerinde devlet liderine verilen ünvandır.
f) Çin Seddi                       (           )   İlk Türk devletlerinde ölü gömme geleneği.
g) Töre                               (          ) İlk Türk devletlerinde ölü gömüldükten sonra mezarının üzerine ve çevresine öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen kabaca yontulmuş heykel.
 
D- Aşağıdakileri “doğru” ya da “yanlış” olarak işaretleyiniz.
 
(          ) a) Büyük Selçuklu Devleti’nde Nizamiye medreselerini açılmasında etkili olan, dönemin ünlü veziri Nizamımülktür. 
(          ) b) İlteriş Kağan (Kutluk), Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağana baş vezirlik yapan vezirTonyukuk’tur.
(          ) c) İpek Yolu, Türkler ile Çinliler arasında mücadeleler yaşanmasına neden olmuştur. 
(          ) d) Türklere ait ilk yazılı kaynaklar Orhun Yazıtları’dır. 
(          ) e) Cebelitarık Boğazıyla Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçen, Endülüs’te mimari yapılar ve binlerce eserden oluşan kütüphaneler kuranlar Emeviler'dir.
 
 
 
 
-C E V A P L A R -
A- Yukarıda verilen sözcükleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.

-KAĞAN-ORHUN YAZITLARI-MANİ-
ATABEY-İPEK YOLUNDA-KAVİMLER GÖÇÜ
-HUN-MALAZGİRT-DANDANAKAN-BEDİR SAVAŞI-KUTADGU BİLİG-TALAS

B- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
-ÇİN SEDDİ-METE-KÖK TÜRK-UYGURLAR-YERLEŞİK HAYAT-KURULTAY-

C- Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. Boşluklara önündeki harfi yazınız.
-b-g-d-f-a-c-e-

D- Aşağıdakileri “doğru” ya da “yanlış” olarak işaretleyiniz.
-D-D-D-D-D-
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk