9
   
  sosyal8.tr.gg
  Atatürkün kişisel özellikleri-2
 
1 Atatürk, milletini tam bağımsız, çağdaş ve ileri uygarlıklar düzeyine ulaştırmak, tüm ulusların barış içinde yaşamasını istiyordu.”Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.” demişti.   İdealistliği- 
2 ’’Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’derdi . Hiçbir işi şansa bırakmazdı. Hayalcilikten uzaktı. . Hakikati Arama Gücü- 
3 Olaylar karşısında yılmadan mücadele eder. Sorunlara çözüm üretirdi. O, olayların akışına göre hareket eden değil, olayları yönlendiren bir kişi idi. Düşünceleriyle kimsenin hayal dahi edemediği işleri başarabilmiştir. . Yaratıcı Zihniyeti- 
4 Hiçbir konuda aceleci olmayan Atatürk, önce düşünür, araştırır, tartışır ondan sonra kararını verir ve bu kararından asla vazgeçmez uygulardı.   Atatürk bir işi yapmaya karar verdiğinde öncelikle şartların olgunlaşması için çalışırdı. . Sabır ve Disiplin Anlayışı-   
5 *Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın nereden çıkacağını bilmesi,   *II.Dünya Savaşı'nın çıkacağını tarih vererek söylemesi, *İtalya ve Almanya'daki yükselişin söneceğini söylemesi,O’nun hangi yönünü açıkça göstermektedir? . İleri Görüşlülüğü-
6 O, insanlığı bekleyen felaketlere karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş cinayetti. “Ben onları affederim, çünkü kalbim vardır; onlar beni affetmezler, çünkü kalpsizdirler.” demişti. . İyi Kalpliliği- 
7 Atatürk, doğru bildiğini açıkça söylemekten çekinmezdi. “Ben düşündüklerimi, daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.’’derdi. . Açık Sözlülüğü- 
8 O yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur. “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi ile bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını istemektir. . İnsan ve Millet Sevgisi- 
9 *II.Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devletin Sovyet Rusya olacağını söylemesi, onun bu yönünü açıkça göstermektedir.* “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” diyordu. . İleri Görüşlülüğü-
10 İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır. “Ben, bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür.” . Ümitsizliğe Ver Vermemesi-
11 Keskin bir zekâ gücüne sahip olan Atatürk, hayatı boyunca akıla büyük önem vermiştir. Bu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır. Ülke sorunların çözümünde şuurla hareket edildiğini göstermiştir. . Mantıklılığı-
12 Olayları asla şansa bırakmamış, yersiz ve gereksiz aflarda bulunmamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne, Türk milletinin bağımsızlığına ve inkılâplara zarar vermeye çalışanlara karşı, en sert tepkileri göstermekten kaçınmazdı. . Yersiz Acıma Gücünü Kontrol-
13 Atatürk, hem iyi bir asker, hem devlet adamı hem de fikir ve aksiyon adamıydı. Hem düşünen hem de eserler vermiştir. Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılâplar, O’nun hangi alanda ünlü bir önder olduğunun en açık kanıtıdır? . Çok Cepheliliği-
14 Atatürk toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için yakından ilgilenmiş, büyük önem vermiştir. Atatürk, savaşa rağmen bu konuda toplantılar yapmıştır. Osmanlının yıkılışında etkisinin olduğunu söylemiştir. Yeni Türk alfabesinin kabulü, uluslar arası rakamların alınması... . Eğitimciliği-
15 O bir işi yaptırmak istediğinde önce çevresindekileri ikna ederdi. Gerek devlet işlerinde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Atatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’’ diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır. . Yöneticiliği -
16 “Onsuz kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” diyen Atatürk, milletlerin oluşmasında ve yücelmesinde onun büyük etkisi olduğu inancındaydı. Atatürk,”Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat …………. olamazsınız.” Derken hangi özelliğinden bahsedilmektedir? . Sanatseverliği-
17 Atatürk, 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir önderin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti. Atatürk, söylediği sözlerle ve koyduğu ilkelerle, günümüzde de yol gösterici olmaya devam etmektedir. . Rehberliği-
18 Atatürk, vatan kurtarıcı, teşkilâtçı insan ve büyük bir komutandı. Usta siyasetçi, örnek inkılâpçı idi. Hem düşünce adamı, hem hareket adamı idi. Milletine yepyeni ufuklar açan insandı. Atatürk, askerlikten sanata, hukuktan eğitime, tarihten dil konusuna kadar her alanda düşünmüş, yeni fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. . Çok Cepheliliği-
19 Atatürk, kurduğu cumhuriyet yaptığı inkılâplar ve kazandığı zaferlere rağmen övünmemiştir. “Ben yaptım!” sözünden hep kaçınmıştır. “Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler, Türk ordusu ile Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklar eseridir.”  . Gurura Yer Vermemesi-
20 Atatürk, yalnız yakın geçmişte büyük hizmetler yapmış biri değildir. Eserleriyle ve düşünceleriyle, gerek Türk Milleti'nin gerekse başka milletlerin geleceğine ışık tutmaya devam eden biridir. O’nun hangi yönünü açıkça göstermektedir? . Liderliği- 
21 "Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli … büyük Türk Milleti'nin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz". . İnkılapçılığı- 
22 Atatürk'ün bu özelliği sayesinde, Millî Mücadele başarıya ulaşmıştır. Atatürk, Millî Mücadele'nin karanlık günlerinde, değişik fikirlere sahip insanları bir mecliste, kendi etrafında toplamayı başardı. O’nun hangi yönünü açıkça göstermektedir? . Birleştirici ve Bütünleştirici- 
23 Mustafa Kemal Atatürk, daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin hızla felâkete doğru sürüklendiğini görüp çareler aramaya başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde tespit etmiş ve ilerisi için en doğru kararları almıştır. . Liderliği- 
24 'Mimber'' adında bir gazete çıkartmıştır. “Vatan ve Hürriyet” adında cemiyet kurmuştur.Sakarya’da gazi olmuştur. Bu özellikler Atatürk’ün hangi yönünügösterir? . Çok Yönlülüğü- 
25 Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. “…Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak milletin duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak.” yöntemiydi. ‘’Karışık iş yoktur, her iş basittir.’’ derdi. . metotlu Çalışması- 
26 1923 yılında Hatay için söylediği ‘’ Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz günü gelecek siz de kurtulacaksınız.’’ sözleri daha sonra gerçekleşmiştir. . İleri Görüşlülüğü-
27 Atatürk, vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün görmüştür. . Vatanseverliği-
28 Atatürk’ün en büyük hedefi, Türk Milletinin “En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek’’ti. . İdealistliği- 
29 Atatürk, akla ve bilime değer verir, olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı. O’na göre akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktu.  . Hakikati Arama Gücü- 
30 Atatürk, olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında, düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın  sonucunu değiştirmiştir. . İleri Görüşlülüğü-
31 Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi.’’Ben düşündüklerimi, daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.’’derdi. . Açık Sözlülüğü- 
32 Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Bir taraftan Türk inkılâbının hazırlayıcısı diğer taraftan da  uygulayıcısı olmuştur. Hem düşünen hem de eserler veren bir lider olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. . Çok Cepheliliği-
33 ’’Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir. . Mantıklılığı-
34 Alışılmış bir düzenin ve hayat tarzının dışında yenilikler ortaya koyması, kimsenin düşünemediği veya cesaret edemediği inkılap hareketlerini ve ileriye yönelik atılımları gerçekleştirmesi bu dehanın ürünüdür. . Yaratıcı Zihniyeti- 
35 Atatürk Sakarya Muharebesinden önce ''Yunanlılar savunmamızı yararlarsa ne yaparız?'' sorusu sorulunca, şu cevabı verir: ''Böyle bir şey olursa onları Çankırı ormanlarına çeker, gerilla taktiği ile yok ederim.'' . Gurura Yer Vermemesi-
36 Yaratıcı Zihniyeti- İyi Kalpliliği- Açık Sözlülüğü- Sabır ve Disiplin Anlayışı-Vatanseverliği-Liderliği- İdealistliği- Birleştirici ve Bütünleştirici-İnkılapçılığı- Çok Yönlülüğü- Hakikati Arama Gücü- İnsan ve Millet Sevgisi- Metotlu Çalışması- İleri Görüşlülüğü-Çok Cepheliliği-Mantıklılığı-Gurura Yer Vermemesi-Ümitsizliğe Ver Vermemesi-Yersiz Eğitimciliği-Acıma Gücünü Kontrol-Yöneticiliği -Sanatseverliği-Rehberliği- .  
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk