9
   
  sosyal8.tr.gg
  Atatürk'ün Kişisel Özellikleri Test
 
 
1)   Atatürk ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?
a)   Eğitimciliğini   b)   Yöneticiliğini
c)   Çok Yönlülüğünü   d)   Rehberliğini

2)   Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
   Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
a) Mantıklılığını     b)Eğitimciliğini
c)İleri görüşlülüğünü    d)Çok yönlülüğünü

3)    Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.”  
  Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
a)Mantıklılığını   b)Yeniliklere açık olmayı
c)Azimliliğini     d) Eğitimciliği
 
4)   Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.” demiştir.  
   Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a) İleri görüşlülüğü        b) İdealistliği
c) Hakikati arama gücü  d) Vatanseverliği

5)   “Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu ülke kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin ürünü olan zayıf direniş hareketleri,  Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı bastırılabilirdi”.
    Rauf Bey, yukarıdaki sözleriyle Mustafa Kemal Paşa’nın daha çok hangi özelliğine işaret etmiştir?
a) Kararlılığına          b) Birleştiriciliğine
c) Yöneticiliğine           d) İleri görüşlülüğüne

6)   Mustafa Kemal “Özel sermayeyi ve kişisel girişimleri esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir memleketin tüm gereksinimlerini göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin elinde bulundurmak
Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Çok cepheliliğini  b)Yöneticiliğini
c)Gerçekçi olmayı    d)Önderliğini

 
 
 

7)   Mustafa Kemal yayınladığı Amasya Genelgesinde; “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Demiştir.
Gerçekten de kurtuluş savaşında  halkı örgütleyerek  Kurtuluş savaşını halkla beraber kazanmıştır. Buna  göre bunlar  Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?
a)İnsan ve millet sevgisini   b)Sabır ve disiplinliliğini
c)İnkılapçılığını       d)İleri görüşlülüğünü

8) “Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir, çoluk-çocuk sahibi olmalıdır. Bana bakmayınız; bu meselede örnek İsmet Paşa'dır. Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir. Buna rağmen tecrübesini yaptım. Sonradan anladım ki bu iş benim başarabileceğim iş değilmiş.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Eğitimcilik   b)Metotlu çalışma
c)Açık sözlülük  d)İdealistlik

9)” Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda gerekli olmayan bir sırrı kalbimde taşımak kudretinde olmayan bir adamım. Çünkü ben, bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın önünde söylemeliyim.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Mantıklılık   b)Açık sözlülük
c)Eğitimcilik   d)Yöneticilik

10)   Atatürk’e göre İnkılap” Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymaktadır.”
   Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Metotlu çalışma         b)Mantıklılık  
c)İnkılapçılık                d)İyi kalplilik

11)   Atatürk, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasını kendine mâl etmez ve bu konuda kendisini övenlere: "Kazanılan zafer ve sağlanan başarılar, kahraman erlerin, subayların, komutanların ve Türk milletinin eseridir." derdi.
Bu parçada, Mustafa Kemal'e ait özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?
a) Türk milletine yaptığı rehberlikten
b) Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden
c) Kararlarını ülke gerçeklerine dayandırmasından
d) Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan


 
12)  “ Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız.”
Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?
a) Konukseverliği     b) Çalışkanlığı
c) Yardım severliği   d) Cesurluğu

13)   “Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna inanmadan önce, kararı bütün yönleriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir.”
Bu söz, Mustafa Kemal'in hangi yönünü daha çok açıklamaktadır?
a) Kendi kararlarına önem verme
b) Özgür ve bağımsız davranma
c) Sezgilere ve kanılara göre davranma
d) Araştırıcı ve sorgulayıcı olma

14)   “Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.”
Illustrierte Dergisi
Alman dergisinde Atatürk’ün aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
a)İyi Kalplilik  b)İleri görüşlülük  
c)Azim ve kararlılık    d)Liderlik

15)   “Pekâlâ bilirsiniz ki benim bütün hayatımda bu ana kadar güttüğüm gaye, hiçbir vakit kişisel olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye girişmiş isem, daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve menfaatine olmuştur.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Vatanseverlik      b)Yersiz acımayı kontrol
c)Metotlu çalışma  d)Yaratıcılık

16)   “Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir maksadım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Benimle beraber olan arkadaşlarım, bütün vatandaşlarım da aynı maksadı takip etmektedirler.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Millet sevgisi         b)Mantıklılık
c)Metotlu çalışma     d)İdealistlik

17)   “Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Yaratıcılık   b)Gurura yer vermeme
c)Rehberlik    d)Ümitsizliğe yer vermeme

 
 
 

18)   “Bütün vazifelerin üstünde bizim de bir vicdanî vazifemiz vardı; o da, herkesin sudan bir takım vazifeler yaptığı sırada hayatımızı, varlığımızı bu milletin bağrına sokarak, onlarla beraber düşman karşısında uğraşmak olmuştur.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Açık sözlülük  b)Mantıklılık
c)Vatanseverlik  d)Gerçeği arama

19)   “Arkadaşlarımız ve milletin bütün fertleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise, bu çalışmada iş yapma kuvveti ve başarı varsa, bunu şahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün milletin manevî şahsiyetine atfediniz.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Vatanseverlik   b)İyi Kalplilik
c)Açık sözlülük    d)Gurura yer vermeme

20)   “Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iş olsun, ben onu göz önüne almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, işin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin samimî olarak yapıldığına ben inanmalıyım.”
Mustafa Kemal’in bu sözü  hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a)Millet sevgisi   b)İyi kalplilik  
c)Çok cephelilik   d)Birleştirme ve bütünleştirme

..Alıntı..
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk