9
   
  sosyal8.tr.gg
  İnkılap Test 2-4
 

Soru 1: İtilâf Devletleri tarafından devlet merkezinin bile resmen işgali, devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan millî güçlerini işlemez duruma sokmuştur. Bu durum karşısında görev yapmaya imkân bulunamadığını hükümete resmen bildirerek Mebusan Meclisi dağılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgali ve sonrasındaki olaylarla ilgili bir gelişme değildir?

Devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak gereklidir.
Millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir "meclis", Ankara'da toplantıya çağrılmalıdır.
Mebusan Meclisi tarafından Misakımilli kararları alınmıştır.
Dağılmış olan, milletvekillerinden Ankara'ya gelebileceklerin de bu "meclis"e katılmaları zaruri görülmüştür.

Soru 2: Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıkışından itibaren bir çok sorunla karşılaşmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlarla ilgili değildir?

O dönemde ülke nüfusunun yüzde yetmiş, yetmiş beşi tarım sektöründe çalışmaktaydı.
Tarım teknolojisi geri idi ve tarım ürünlerini pazarlama olanağı azdı.
Savaş ortamında ülke ekonomisi çökmüştü.
Maddi imkansızlıklar vardı.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması haritasına göre yanlış eşleştirilmiştir?

Fransızlara - Antep Urfa Maraş
Ermenilere- Kars Erzurum
Yunanlılara - İzmir Manisa
İtalyanlara - Siirt Musul

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi, özellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi milletvekillerinin yoğun çabasıyla gizli bir oturumda daha önce Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan Misakımillî (Millî Ant)'nin kabul edilmesi (28 Ocak 1920) ile ilgili işlerden biri değildir?

Toplantının Özelliği: Osmanlı Mebusan Meclisinin yaptığı son toplantı olması.
Yer: İtilaf Devletleri filoları ve toplarının tehdidi altındaki Osmanlı Devleti'nin başkenti Ankara.
Toplantının Amacı: Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile başlayacak görüşmelerde Türk halkının kabul edebileceği barış şartlarının ortaya konması.
Toplantıdan Çıkan Karar: Misakımillî (Millî Ant)'nin kabul edilmesi.

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmelerinde kabul edilen bir karar değildir?

Barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır.
Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'dan milletvekili seçildi.
İstanbul Hükümeti Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan karaları kabul etti ve protokol imzaladı.
Mebusan Meclisi toplanacaktı.

Soru 6: Misakımilli kararlarından bazıları aşağıda verilmiştir.Bunlardan hangisi ilke sınırları ile ilgilidir?

Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü, ayrılmaz bir bütündür.
Kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oyuna başvurulabilir.
İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlandıktan sonra Boğazlar'ın dünya ticaretine ve ulaşımına açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır.
Gayrimüslimlerin hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi misakımilli kararlarından değildir?

Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halk oyuna başvurulmalıdır.
Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilecek.
Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkesi'nin imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının elinde kalan bölgelerin geleceği halkın özgürce vereceği oya göre belirlenecektir.

Soru 8: Aşağıda isimleri verilen Sadrazamlardan hangisi son Sadrazam olup, Londra Konferansına katılmıştır?

Ahmet İzzet Paşa
Damat Ferit Paşa
Ali Rıza Paşa
Sadrazam Tevfik Paşa

Soru 9: Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyeleri 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya geldiğinde hangi devletlerin askerleri vardı?

Fransız Miüfrezesi ve İngiliz Askerleri
Fransız Müfrezesi ve Ermeni Askerleri
Yunan ve İngiliz Askerleri
İtalyan ve Yunan Askerleri

Soru 10: Aşağıda verilen merkezlerden hangisinden 1914 yılındaki Osmanlı demiryolu geçmemektedir?

Edirne-İstanbul
Afyon-Konya
Adana-Halep
Erzurum-Sivas

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk